CreuNewid 2018-19

changemakers.png

Dinasyddiaeth Fyd-eang: Archwilio’r argyfwng ffoaduriaid a symudiad pobl

Ar hyn o bryd, mae’r byd yn mynd trwy’r argyfwng ffoaduriaid mwyaf sydd wedi’i gofnodi. Pam fod pobl yn symud? Pa effaith y mae hyn yn ei chael ar y byd?

Prosiect dinasyddiaeth fyd-eang yw CreuNewid sy’n rhoi i ddysgwyr y cyfle i ddysgu a meddwl yn ddifrifol am y materion hyn, cyn cynllunio a chymryd y camau priodol i greu newid cadarnhaol.

Mae modd i ysgolion a cholegau yng Nghymru wneud cais i gymryd rhan yn CreuNewid.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener, yr 28 Medi 2018. 

Dim ond 3 Ysgol a choleg yng Nghymru fydd yn cael eu dewis i gymryd rhan drwy broses ymgeisio cystadleuol.

Ymgeisiwch nawr

Pwy all gymryd rhan?

Mae Creu Newid ar gyfer grwpiau o ddysgwyr 14-18 mlwydd oed mewn ysgolion a cholegau yng Nghymru. Byddai’r prosiect yn ddelfrydol ar gyfer dysgwyr Bagloriaeth Cymru, fodd bynnag, nid oes rhaid i ddysgwyr fod yn astudio ar gyfer Bagloriaeth Cymru i gymryd rhan. Caiff pob ysgol a choleg yng Nghymru eu hannog i wneud cais. Os ydych yn ysgol/coleg cyfrwng Cymraeg, a fyddech cystal â nodi na fydd hwylusydd (hwyluswyr) y gweithdy o bosib yn siarad Cymraeg yn rhugl, ond gwneir pob ymdrech i sicrhau y bydd deunyddiau a ddefnyddir gyda dysgwyr ar gael yn newis iaith y grŵp (Cymraeg neu Saesneg).

Beth sydd ynghlwm wrth hyn?

Dylai’r athro/athrawes gyfrifol o’r ysgol/coleg gwblhau’r ffurflen gais, gyda dysgwyr yn cael eu hannog i roi eu mewnbwn. Dylai bod 12-20 dysgwr yn y grŵp CreuNewid. Eleni mae lle ar gyfer tri ysgol CreuNewid.

Byddwn yn cynnal un gweithdy diwrnod llawn neu ddau weithdy hanner diwrnod ym mhob un o’r ysgolion CreuNewid a ddewisir, ar amseroedd a dyddiadau y cytunir arnynt gyda’ch ysgol rhwng mis Ionawr a mis Mawrth 2018. Bydd y gweithdai’n cefnogi dysgwyr i;

  • Archwilio’r argyfwng ffoaduriaid cyfredol a symudiad pobl, gan gynnwys ymfudo
  • Meddwl yn ddifrifol am y materion hyn mewn ymateb i amrywiaeth o ysgogiadau
  • Clywed gan ffoadur neu geisiwr lloches sy’n byw yng Nghymru
  • Dysgu am yr hyn y mae eraill yn ei wneud i greu newid cadarnhaol
  • Llunio a chynnal prosiectau addysg cyfoedion

Bydd ChangeMakers yna’n mynychu cynhadledd ym mis Ebrill 2019 (dyddiad i’w gadarnhau) i rannu eu gwaith a chael ysbrydoliaeth ar gyfer y dyfodol.

Beth yw’r prosiectau addysg cyfoedion?

Eleni bydd ysgolion CreuNewid yn cael y cyfle i ddysgu am yr hyn y mae gwahanol bobl a grwpiau’n ei wneud i greu newid cadarnhaol mewn perthynas â’r Argyfwng Ffoaduriaid. Byddant yn meddwl am faterion penodol y maent yn dymuno dylanwadu arnynt a sut y gallant wneud hyn. Gall y gweithgareddau gynnwys:

  • Cynnal gweithdai gyda dysgwyr eraill
  • Trefnu digwyddiad yn eu hysgol/coleg neu gymuned leol
  • Ysgrifennu blog a’i gyhoeddi ar lein neu yn y papur newydd lleol
  • Ymwneud â sefydliad ffoaduriaid lleol
  • Gweithio i ddod yn Ysgol Noddfa
Mae’r posibiliadau’n ddiddiwedd! Bydd modd i ddysgwyr fod mor greadigol ag y mynnant!

Mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn gweithio mewn partneriaeth ag Oxfam Cymru i gynnig y cyfleoedd hyn. Ariennir y prosiect hwn gan Lywodraeth Cymru trwy Raglen Addysg Ryngwladol y Cyngor Prydeinig. 


Logos


Ymaelodwch â’n llythyr newyddion