Llywodraethu

Elusen gofrestredig yw’r Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru (rhif 1156822), gyda Bwrdd Ymddiriedolwyr yn ei llywodraethu.

Mae bwrdd llawn yr ymddiriedolwyr yn cwrdd yn rheolaidd; maent hefyd yn dirprwyo rhai cyfrifoldebau i’w Pwyllgor Datblygu a’r Pwyllgor Cyllid.

Syr Emyr Jones Parry, Lllywydd

Ein Lllywydd anrhydeddus yw Syr Emyr Jones Parry, cyn Gynrychiolydd Parhaol y Deyrnas Unedig yn y Cenhedloedd Unedig.

Chrishan Kamalan, Cadeirydd

Chrishan Kamalan

Mae Chrishan wedi bod yn aelod o’r Bwrdd ers 2013, cyn hynny roedd yn gadeirydd Pwyllgor Materion Cyfreithiol y Ganolfan. Mae’n gweithio fel gwas sifil i Lywodraeth Cymru ac mae ganddo gefndir cyfreithiol. Yn 2016, fe’i hetholwyd yn unfrydol i fod yn Gadeirydd y Bwrdd Ymddiriedolwyr.

Gan ei fod yn cael ei gyflogi gan un o’n cyrff cyllido, nid yw’n cyfrannu o gwbl at wneud penderfyniadau strategol cysylltiedig, sy’n cael eu gwneud gan yr ymddiriedolwyr eraill. Ar hyn o bryd, mae Chrishan yn cwblhau Tystysgrif Addysg Weithredol mewn Arweinyddiaeth Gyhoeddus yn Ysgol Harvard Kennedy yr UDA yn Cambridge ger Boston, Massachusetts.

Daniel Davies, Is-Gadeirydd

Mae Daniel yn byw yng Nghaerdydd ac mae ganddo ddau o blant. Ers mis Mawrth 2015, mae’n Rheolwr Strategaeth Rheoleiddio gyda Dŵr Cymru a bu’n gweithio am sawl blwyddyn cyn hynny ar faterion rhyngwladol ac iechyd byd-eang. Bu’n gweithio i Fforwm Economaidd y Byd yng Ngenefa am bum mlynedd ac wedyn i’r Gronfa Fyd-Eang sy’n brwydro yn erbyn HIV, y Ddarfodedigaeth a Malaria.

Wedi iddo symud i Gaerdydd yn 2009, bu Daniel yn ymgynghorydd strategaeth a pholisi annibynnol ac yn Rheolwr Prosiect rhaglen Ymchwil Iechyd mewn Argyfyngau Dyngarol (R2HC), wedi’i leoli gydag Achub y Plant. Mae’n arbenigo ar feysydd rheoli prosiect, strategaeth a llywodraethu.

Peter Sargent, Trysorydd

Peter Sargent

Cyfarwyddwr Ymgynghori gyda Mango yw Peter ar hyn o bryd. Mae’n Gyfrifydd Rheoli Siartredig ac mae ganddo dros 14 mlynedd o brofiad yn y sector anllywodraethol. Mae wedi byw a gweithio ar draws dwyrain a chanol Affrica a Rwsia yn arbenigo ar gyllid cyrff anllywodraethol ac yn ymgynghorydd llawrydd cyn dychwelyd i’w gartref presennol yng Nghaerdydd.

Ei brif ddiddordeb yw meithrin gallu cyrff anllywodraethol i wella strategaethau grantiau a rheoli risg ar bob lefel. Mae wedi  gwneud gwaith gyda Mango yn hyfforddwr ac ymgynghorydd cyllid, gan gynnal cyrsiau trwy gyfrwng Saesneg a Ffrangeg ledled y byd a chyflwyno offer, ymagweddau a goleuni newydd ar faterion cyllid. Mae bellach yn arwain y Gwasanaeth Ymgynghorol yn Mango sy’n tyfu’n gyflym. Bydd hefyd yn gweithio’n uniongyrchol ar aseiniadau ymgynghorol, gan reoli tîm byd-eang o arbenigwyr er mwyn helpu i ddiwallu anghenion cyrff anllywodraethol am arbenigedd cyllid.

Claire Cunliffe, Ysgrifennydd

Claire Cunliffe

Yn ei rôl yn ymddiriedolwr i WCIA, mae Claire yn canolbwyntio’n benodol ar ymgysylltu â phobl ifanc a rhai o gefndiroedd ethnig lleiafrifol.

Mae ganddi ddiddordeb mewn materion rhyngwladol ers tro byd a chaiff hynny ei adlewyrchu yn ei chefndir academaidd mewn Datblygu Rhyngwladol gyda Chysylltiadau Rhyngwladol. Wedi treulio amser yn astudio, yn byw ac yn gwirfoddoli yn Ghana, cafodd Claire brofiad uniongyrchol o waith datblygu ar lefel weithredol. 

Yn ei swydd bresennol, mae Claire yn Uwch Swyddog Prosiect gyda Chomisiynydd Heddlu a Throsedd De Cymru. Cyn hynny, bu’n gweithio i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) ym maes digartrefedd a thai â chymorth i bobl sy’n agored i niwed. Mae hi hefyd yn un o ymddiriedolwyr Cyngor Ffoaduriaid Cymru ac yn Is-Lywydd Cyngor Cymreig Gwasanaethau Ieuenctid Cymru (CWVYS).

Simon Pickard

Simon Pickard

Mae Simon yn gweithio fel Rheolwr Portffolio ar gyfer y Rhaglen Ymchwil dros Iechyd mewn Argyfwng Dyngarol o fewn Elrha. Cyn y swydd hon treuliodd 8 mlynedd fel Rheolwr Datblygu Cyllid Rhyngwladol yn yr elusen y Waterloo Foundation, sy’n rhoddi grantiau ac sydd â’i leoliad yng Nghaerdydd. Mae ganddo brofiad o reoli grantiau a gweithio mewn partneriaeth ar draws themâu datblygu rhyngwladol a dyngarol, gan weithio gydag amrywiaeth eang o gyrff llywodraethol lleol a rhyngwladol a sefydliadau academaidd sy’n gweithredu ar draws Affrica ac Asia.

Mae Simon wedi cynrychioli Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru ar Fwrdd Partneriaeth Rhaglen Hwb Cymru Affrica ers iddo gael ei sefydlu yn 2015.

Cymru-Affrica yn 2014. Daw â phrofiad o sefydlu gweithdrefnau dyfarnu grantiau ac o weithio mewn sefydliad cyllido i’w rôl yn ymddiriedolwr i WCIA. Mae’n byw yng Nghaerdydd a bu’n Gynghorydd etholedig yn gwasanaethu ar Gyngor Caerdydd rhwng 2008-12.

Darren Ralph

Darren Ralph

Mae gan Darren gyfrifoldeb penodol dros faterion Cydraddoldeb yn ei rôl yn ymddiriedolwr i WCIA. Datblygodd ei gefndir ym meysydd cydraddoldeb a hawliau dynol wrth iddo ymgymryd â nifer o rolau yng Nghyngor Cydraddoldeb Rhanbarthol y Cymoedd a’i rôl ddiweddarach yn un o arweinwyr Cydlyniant Cymunedol yng Nghymru. Mae bellach yn Was Sifil sy’n rheoli cylch gwaith Cymru Gyfan.

Ymhlith ei ddiddordebau cynharach mae Crefyddau’r Byd a Diwylliannau Dwyreiniol, a hynny’n deillio o deithio’n helaeth yn India pan oedd yn blentyn. Mae wedi cyfrannu at y ddadl ar ddirywiad ffydd ac ef yw awdur Secularising Religion.

Mae Darren yn awyddus i ddefnyddio ei ymchwil academaidd, ei brofiadau proffesiynol a’i ddiddordeb mewn materion rhyngwladol er mwyn hybu trafod a gweithredu yn fyd-eang trwy gyd-ddeall tegwch, gwedduster a pharch.

Amy McGlinchy

Magwyd Amy yng Nghaerdydd ac fe hyfforddodd fel Cyfreithwraig gyda Llywodraeth Cymru. Yn ddiweddar, symudodd i Lundain, lle mae hi’n gweithio i Adran Gyfreithiol y Llywodraeth, ac yn parhau i gynnal cysylltiadau cryf â Chymru. Dechreuodd diddordeb Amy mewn datblygu rhyngwladol wrth astudio gwleidyddiaeth yn y Brifysgol, a threuliodd amser yn gweithio ar brosiectau datblygu yn India, Honduras, Periw ac Ecwador. Tan yn ddiweddar hi oedd Ysgrifenyddes Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru, ac mae hi’n edrych ymlaen at gyflawni rôl ymddiriedolwr wahanol.

Colin Williams

Cefais fy magu a’m haddysgu yn Ne Cymru, y DU a Chanada. Rwyf wedi treulio’r rhan fwyaf o fy mywyd gwaith yn Affrica, gan weithio’n bennaf yn Sambia, Tansanïa, Somalia, Wganda, Malawi a Simbabwe. Yn gyntaf gyda’r Adran dros Ddatblygu Rhyngwladol (fel ydoedd), yna gydag ActionAid a nawr, gyda’r Egmont Trust, elusen sy’n cynnig grantiau â’i bencadlys yng Nghaerdydd. Mae’n rhoi grantiau i sefydliadau ysbrydoledig wedi eu lleoli yn nwyrain a de Affrica sy’n ymateb i effaith enbyd a thrychinebus HIV ac AIDS.

Eira Jepson

Eira JepsonMae Eira yn fyfyrwraig Doethuriaeth yn Ysgol Ieithoedd Modern Prifysgol Caerdydd, ac yn arbenigo mewn dysgu ieithoedd tramor mewn ysgolion yng Nghymru. Pwrpas ei hymchwil ydy archwilio ffyrdd o wella polisi ac ymarfer yng Nghymru i hyrwyddo dysgu iaith fel sgil bwysig, ac fel agwedd bwysig o addysg a dinasyddiaeth fyd-eang hefyd. Cafodd Eira fagwraeth ddwyieithog yng Ngogledd Cymru, yn siarad Cymraeg a Saesneg, ac mae ei diddordeb mewn amlieithrwydd ac amlddiwylliannedd wedi ei harwain i astudio a gweithio dramor yn Ewrop sawl gwaith, gan gynnwys yn Ffrainc, Sbaen, y Swistir a Gwlad Belg. Cyn dechrau ei Doethuriaeth, bu Eira yn gweithio ym meysydd polisi a chyfathrebu yn y trydydd sector a'r sector preifat yng Nghaerdydd, ac yn y Comisiwn Ewropeaidd ym Mrwsel, yn canolbwyntio ar faes cydraddoldeb.

Catrin Wyn Edwards

Catrin Wyn EdwardsMae Catrin Edwards yn Ddarlithydd mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Prifysgol Aberystwyth. Bu'n gweithio fel ymchwilydd ôl-ddoethurol yn Ysgol Astudiaethau Gwleidyddol, Prifysgol Ottawa. Yn 2014, derbyniodd Ddoethuriaeth mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol o Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Prifysgol Aberystwyth ar gyfer traethawd ymchwil ar bolisi iaith-mewn-addysg a mewnfudo yng Nghatalonia, Cymru a Quebec. Mae Catrin wedi treulio amser fel Ymchwilydd Gwadd ym Mhrifysgol UQAM ym Montreal, lle'r oedd hi wedi ei lleoli yn 'Center de recherche interdisciplinaire sur la diversité au Québec', ac ym Mhrifysgol Pompeu Fabra yn Barcelona. Mae diddordebau ymchwil Catrin yn cynnwys polisi iaith a gwleidyddiaeth, polisi mewnfudo, amlieithrwydd ac amlddiwylliannedd, dinasyddiaeth a llywodraethu is-wladwriaethol. Derbyniodd radd MSc Econ hefyd mewn Llywodraethiant Ewropeaidd a Pholisi Cyhoeddus o Ysgol Astudiaethau Ewropeaidd, Prifysgol Caerdydd.


Cyn dechrau’r ddoethuriaeth, bu Catrin yn gweithio fel Swyddog Polisi Ewropeaidd ym Mwrdd yr Iaith Gymraeg.

Sara Whittam

Sara WhittamMae Sara, sy’n wreiddiol o Ynys Môn, wedi bod yn byw yng Nghaerdydd gyda'i theulu ers 15 mlynedd ar ôl astudio ieithoedd ac ieithyddiaeth ym Mhrifysgol Leeds, a arweiniodd at weithio a byw yn Ffrainc, gyda chyfnod yn Senedd Ewrop.

Mae gan Sara bron i 10 mlynedd o brofiad o weithio ym maes polisi a strategaeth addysg uwch ym Mhrifysgol Bryste a Phrifysgol Caerdydd ac ar hyn o bryd, mae hi’n arwain ar strategaeth yr Ysgol Feddygaeth i ddatblygu addysg feddygol cyfrwng Cymraeg, gan gynnwys gweithredu Safonau Iaith Gymraeg yn ddiweddar.

Cyn cefnogi myfyrwyr a chyfadran addysg uwch, bu Sara’n gweithio gyda phobl ifanc yng Nghymru i helpu i gefnogi eu penderfyniadau trwy raglenni addysg a datblygu. Roedd ei gwaith gyda Gyrfa Cymru ac Urdd Gobaith Cymru yn cynnwys adeiladu partneriaethau gyda diwydiant, ac arwain ar raglenni gwirfoddoli a ariannwyd gan yr UE, lle gwelodd yn uniongyrchol y manteision y gallai profiadau byd-eang eu cael ar bobl ifanc.

Ymaelodwch â’n llythyr newyddion

Digwyddiadau diweddaraf

 • 11/12/2019 09:00
  Hanfodion Diogelu - Abertawe / Hub Cymru Africa
  Sesiwn yn edrych ar hanfodion diogelu staff a gwirfoddolwyr sy'n gweit...

  Darllenwch ragor...
 • 11/12/2019 14:00
  Hyfforddiant Arfer Gorau - Caerdydd / Hub Cymru Africa
  Sesiwn yn edrych ar hanfodion diogelu staff a gwirfoddolwyr sy'n gweit...

  Darllenwch ragor...
 • 13/12/2019 10:00
  Hanfodion Diogelu - Cyffordd Llandudno / Hub Cymru Africa
  Sesiwn yn edrych ar hanfodion diogelu staff a gwirfoddolwyr sy'n gwe...

  Darllenwch ragor...