Susie Ventris-Field - Prif Weithredwr

Susie Ventris-Field

Susie sy’n gyfrifol am godi aran, cyfathrebu a sefydlu systemau, polisïau a phrosesau er mwyn helpu i danategu llwyddiant parhaus WCIA. Mae hi hefyd yn datblygu aelodaeth a chyfathrebu a’n rhaglenni i wirfoddolwyr ac interniaethau.

Gwnaeth Susie weithio i Chwarae Teg yng Ngogledd Cymru, yn cefnogi merched i gamu ymlaen yn eu gyrfa a chefnogi cyflogwyr i weithredu arferion gorau o ran cydraddoldeb ac amrywiaeth, fel rhan o’r amcan ehangach i leihau’r gwahaniaeth rhwng cyflogau dynion a merched yng Nghymru. Gweithiodd yn Kenya ac Eritrea mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yn dysgu myfyrwyr ac yn helpu athrawon i weithredu gwelliannau rhanbarthol i’r broses addysg.

Emily Williams

Emily WilliamsMae Emily yn rheolwr digwyddiadau a marchnatwraig profiadol, sy'n ymroddedig i feithrin gallu a gwella gwybodaeth yn y trydydd sector.

Mae hi wrth ei bodd gyda digwyddiadau, ac wedi bod yn trefnu digwyddiadau ar gyfer gwahanol wyliau ers blynyddoedd lawer, gan gynnwys Greenman a Glastonbury, y mae hi'n dal i’w trefnu. Mae gan Emily brofiad helaeth mewn trefnu digwyddiadau cerddoriaeth hefyd.

Mae gan Emily gi, ac mae hi’n eiriolwr brwd dros fwyd organig ac iachâd ysbrydol.

Philip Kitchen

Philip KitchenPhilip ydy Cyfarwyddwr Cyllid WCIA, ac mae’n gyfrifol am gefnogi'r gwahanol dimau prosiect yn eu gwaith. Mae Philip yn gyfrifol am gyflwyno adroddiadau ariannol i'r Ymddiriedolwyr hefyd, i'w cefnogi nhw yn eu gwaith o ddatblygu eu cynlluniau ar gyfer gwaith y WCIA.

Symudodd Philip i Gymru yn 2014, i ymuno â'i wraig, ar ôl hanner-ymddeol.  Yn ei rôl flaenorol, roedd yn gweithio fel Cyfarwyddwr Cyllid elusen ryngwladol yn Llundain. Cyn hynny, bu'n gweithio ym maes ailyswiriant rhyngwladol gyda sefydliadau ariannol mawr, ac mae ganddo brofiad helaeth o gymryd rheolaeth ariannol dros fusnesau sy'n tyfu.

Mae gan Philip ddiddordeb yn y tebygrwydd rhwng gwahanol ddiwylliannau - er gwaethaf eu gwahaniaethau economaidd amlwg. Mae ganddo ddiddordeb hefyd yn yr effaith y gall mentrau sy'n seiliedig ar ffydd eu cael wrth siapio’r diwylliannau hynny.

Shaela Ismail

Shaela IsmailMae gan Shaela gefndir ym maes cyllid, gan iddi weithio'n flaenorol i Brifysgol Leicester fel Swyddog Cyllid Prosiectau, yn cefnogi’r gwaith o reoli grantiau ymchwil mawr, ac fel cynorthwyydd cyllid yn Elusen Canser Tenovus.

Yn WCIA, mae Shaela’n rhan o’r Swyddfa Gyllid, ac yn sefydlu gweithdrefnau a helpu i ddarganfod sut y gall y swyddfa gyllid gefnogi'r WCIA a'r prosiectau eraill.

Ar hyn o bryd, mae Shaela yn astudio ar gyfer Tystysgrif Cymhwyster AAT mewn Cyfrifeg, i ddatblygu ei sgiliau a’i gwybodaeth cyfrifeg ymhellach.

Cymerodd Shaela seibiant gyrfaol i fagu ei dau blentyn ac i dreulio amser yn teithio a choginio. Mae hi wrth ei bodd yn archwilio gwahanol ddiwylliannau a bwydydd, ac yn credu'n gryf mewn addysgu eich hun am wahanol ddiwylliannau a thraddodiadau i dorri'r rhwystrau sy'n bodoli o fewn cymdeithas.

Jennie Murphy - 
Cynorthwy-ydd Digwyddiadau a Lleoliad

Jennie Murphy

Bu Jennie’n gweithio i'r Gwasanaeth Sifil (Tŷ'r Cwmnïau) am 40 mlynedd, gan ddechrau fel Cynorthwyydd Gweinyddol a gorffen fel Arweinydd Tîm cyn ymddeol. Fel arweinydd Tîm, bu’n arwain tîm gwaith achos Morgais / sicrwydd ansawdd, ac yn ystod blynyddoedd olaf ei gyrfa, bu’n gweithio fel cynghorydd hyfforddi.

Mae Jennie wrth ei bodd yn reidio beic ffordd a mynydd. Cymerodd ran yn Velothon 2017, gan godi arian ar gyfer Sefydliad y Galon Prydain. Mae Jennie wedi cwblhau nifer o deithiau beicio eraill hefyd er budd Tenovous. Mae hi wrth ei bodd gyda chŵn, ac ar hyn o bryd, mae ganddi gi tarw Seisnig bywiog iawn o'r enw Boris.

Hannah Westwell - Swyddog Gwirfoddoli a Chyfathrebu

Hannah Westwell

Mae Hannah’n astudio gradd Daearyddiaeth Dynol ym Mhrifysgol Caerdydd. Daeth yn wirfoddolwr yn WCIA tra’n gweithio ar brosiect yr Ŵyl Llyfrgell Ddynol, a pharhaodd i wirfoddoli yma ar ôl y digwyddiad. Mae Hannah wedi ymddiddori erioed yn y byd ac mewn materion byd-eang, ac mae hi wedi mwynhau teithio a gwirfoddoli dramor ym Mangladesh a Namibia.

Amber Demetrius

Amber DemetriusMae Amber yn gyfrifol am sicrhau bod rhaglenni addysgol WCIA yn rhedeg yn esmwyth. Mae ei rôl yn cynnwys dylunio a rhedeg prosiectau i wella dysgu Byd-eang, gwerthuso eu heffaith, a datblygu partneriaethau dysgu ar draws Cymru. Mae hi hefyd yn datblygu ein prosiectau presennol mewn ysgolion.


Mae gan Amber gefndir mewn Addysg, gan iddi ddysgu ar draws y sector Cynradd am bymtheg mlynedd. Mae hi wedi gweithio gyda 'Theatre in Education' a 'Global Learning Groups' hefyd, i gyflwyno ffyrdd arloesol sy’n helpu unigolion sydd wedi ymddieithrio â dysgu i ailadeiladu eu hyder ynddo, yn enwedig myfyrwyr mewn lleoliadau cynradd ac uwchradd. Mae Amber yn ddarllenydd brwd, ac mae hi wrth ei bodd gyda dramâu trosedd a chathod!

connectingclassrooms2.png

Hub Cymru Africa

Dewch i adnabod tîm Hub Cymru Africa yma.

walesforpeacestaff.jpg

Cymru dros Heddwch

Ymaelodwch â’n llythyr newyddion

Digwyddiadau diweddaraf

 • 11/12/2019 09:00
  Hanfodion Diogelu - Abertawe / Hub Cymru Africa
  Sesiwn yn edrych ar hanfodion diogelu staff a gwirfoddolwyr sy'n gweit...

  Darllenwch ragor...
 • 11/12/2019 14:00
  Hyfforddiant Arfer Gorau - Caerdydd / Hub Cymru Africa
  Sesiwn yn edrych ar hanfodion diogelu staff a gwirfoddolwyr sy'n gweit...

  Darllenwch ragor...
 • 13/12/2019 10:00
  Hanfodion Diogelu - Cyffordd Llandudno / Hub Cymru Africa
  Sesiwn yn edrych ar hanfodion diogelu staff a gwirfoddolwyr sy'n gwe...

  Darllenwch ragor...