Nodau Datblygu'r Mileniwm

MDGs

Wyth nod yw Nodau Datblygu’r Mileniwm  (MDG) sydd i fod i gael eu cyflawni erbyn 2015, sy'n ymateb i brif heriau datblygiad y byd.

Mae Nodau Datblygu'r Mileniwm yn cael eu tynnu oddi wrth y camau gweithredu a'r targedau a gynhwysir yn Natganiad y Mileniwm a fabwysiadwyd gan 189 o wledydd a'i lofnodi gan 147 o benaethiaid gwladwriaethau a llywodraethau yn ystod Uwchgynhadledd  Mileniwm y Cenhedloedd Unedig ym mis Medi 2000.

Mae’r wyth nod yn cael eu torri lawr i 18 o dargedau mesuradwy sy'n cael eu mesur yn ôl 48 o ddangosyddion.

Nod 1: Dileu tlodi a newyn eithafol
Nod 2: Sicrhau addysg gynradd i bawb
Nod 3: Hyrwyddo cydraddoldeb rhwng y rhywiau a grymuso menywod
Nod 4: Lleihau marwolaethau plant
Nod 5: Gwella iechyd mamau
Nod 6: Brwydro yn erbyn HIV / AIDS, malaria ac afiechydon eraill
Nod 7: Sicrhau cynaliadwyedd amgylcheddol
Nod 8: Datblygu Partneriaeth Fyd-eang ar gyfer Datblygu

Mae Nodau Datblygu'r Mileniwm:

  • yn cyfuno, mewn un pecyn, llawer o'r ymrwymiadau mwyaf pwysig a wnaethpwyd ar wahân yng nghynadleddau rhyngwladol ac uwchgynadleddau'r 1990au;
  • yn cydnabod yn benodol y gyd-ddibyniaeth rhwng twf, lleihau tlodi a datblygu cynaliadwy;
  • yn cydnabod yn benodol y gyd-ddibyniaeth rhwng twf, lleihau tlodi a datblygu cynaliadwy;, parch at hawliau dynol a heddwch a diogelwch;
  • yn seiliedig ar dargedau amser a mesuradwy ynghyd â dangosyddion ar gyfer monitro cynnydd, ac
  • yn dwyn ​​ynghyd, yn yr wythfed Nod, cyfrifoldebau gwledydd sy'n datblygu a rhai gwledydd datblygedig, ar sail partneriaeth fyd-eang a gafodd ei chymeradwyo yn y Gynhadledd Ryngwladol ar Ariannu ar gyfer Datblygu yn Monterrey, Mecsico yn 2002, ac eto yn Uwchgynhadledd y Byd yn Johannesburg ar Ddatblygu Cynaliadwy ym mis Awst 2003.

> Cliciwch yma am restr lawn o Nodau, Targedau a Dangosyddion

Sign up to our newsletter for regular updates