Chwilio am Hanesion Heddwch Cudd: Cofnodi a Chasglu Deunydd

Ar ôl cwblhau eich gwaith cynllunio ac ymchwil cychwynnol, rydych chi'n barod i gasglu deunydd ar gyfer eich Hanes Heddwch Cudd. Mae'n bosibl eich bod eisoes wedi dod o hyd i ddogfennau diddorol mewn llyfrgell neu archif; efallai eich bod wedi meddwl am bobl rydych chi am eu cyfweld; neu efallai eich bod am dynnu ffotograffau neu recordio fideo / sain.

Llwythwch ein Templed Recordio

Neidio i:       Offer ac Apiau       Digideiddio Dogfennau a Delweddau       Recordio Sain a Fideo       Hanesion Llafar      Canllaw ar Ddogfennu

Offer ac Apiau

Mae llawer o bobl yn poeni am orfod prynu neu ddysgu defnyddio offer proffesiynol neu raglenni cyfrifiadurol cymhleth. Os ydych chi'n cynhyrchu rhaglen deledu i S4C, yna mae'n bosibl y bydd angen i chi... Ond ar gyfer ein Hanesion Heddwch Cudd, y nod yw gwneud y broses o gynhyrchu deunydd mor hawdd a hwyliog â phosibl, wrth ddysgu sgiliau newydd a defnyddiol ar yr un pryd! Gan ddibynnu ar y math o beth rydych chi / eich grŵp am ei gynhyrchu, dyma'r math o offer a allai fod yn ddefnyddiol i chi:
 • Ffôn clyfar neu iPad / Llechen. Mae apiau ar gael sy'n eich galluogi i wneud y CYFAN o'r isod yn uniongyrchol o ffôn neu lechen, a byddem yn argymell defnyddio'r rhain fel y dull mwyaf hygyrch ar gyfer y rhan fwyaf o brosiectau Hanesion Heddwch Cudd. Fodd bynnag, mae'n bwysig bod gennych ddigon o gof a batri ar y ddyfais rydych chi'n ei defnyddio bob amser; eich bod yn gosod yr apiau / rhaglenni rydych chi eu hangen i weithio â nhw; eich bod yn cadw eich gwaith yn rheolaidd ac yn creu copïau wrth gefn (naill ai i'r cwmwl, neu i yriant caled allanol).     
 • Sganiwr. Mae sganiwr wyneb gwastad yn gallu cipio delweddau o'r safon uchaf posibl o ddogfennau. Ar gyfer defnydd bob dydd, mae apiau fel Scanbot, Camscanner neu Evernote Scannable - neu hyd yn oed camera eich ffôn - yn gallu cipio dogfennau yn ddigon da ar gyfer eich prosiect.
 • Camera. Bydd camera digidol SLR (adlewyrchiad lens sengl) yn gallu cipio delweddau o'r safon uchaf e.e. ar gyfer arddangosfeydd ffotograffig / cyhoeddiadau; fodd bynnag, mae gan y rhan fwyaf o ffonau clyfar gamerâu a meddalwedd sy'n ddigon da ar gyfer cipio delweddau ar gyfer straeon digidol ac albymau ar-lein.  
 • Recordiwr Fideo. Fel uchod. Mae rhai apiau enghreifftiol yn cynnwys iMovie, Adobe Premiere Clip neu Video Editor.
 • Recordiwr Sain. Fel uchod. Mae rhai apiau enghreifftiol yn cynnwys Smart Recorder neu Hi-Q
 • Meddalwedd Golygu / Cyfrifiadurol. Fel uchod - gallwch chwilio am ganllawiau / cyngor i ddefnyddwyr ar-lein.
 • Llyfr nodiadau, ac unrhyw bropiau angenrheidiol (e.e. deunyddiau i'w trafod, cefnlen / logo / delweddau)
 • Offer gwefru, batris a chofau sbâr.

Os ydych chi angen cymorth i gael gafael ar offer, mae Cymru dros Heddwch yn gweithio gyda Chasgliad y Werin sydd â rhwydwaith o dros 20 o orsafoedd treftadaeth ddigidol ledled Cymru. Ar gyfer prosiectau penodol sy'n gweithio'n uniongyrchol gyda Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru neu Gasgliad y Werin, mae'n bosibl y gallwn wneud trefniant arbennig i logi offer recordio proffesiynol. Rydyn ni hefyd yn cynnig hyfforddiant ar sut i ddefnyddio offer i'w llawn effaith.

Digideiddio Dogfennau a Delweddau

Mwy na thebyg y bydd y rhan fwyaf o bethau rydych chi wedi'i ddarllen neu wylio am ddigwyddiadau a phobl hanesyddol wedi cael eu hegluro drwy ddogfennau, delweddau, mapiau neu luniau o wrthrychau sy'n ein cynorthwyo ni i ddychmygu a deall y bobl, y lle a'r sefyllfa. Os gallwch chi ddod o hyd i hen ddogfennau neu ddelweddau i'ch helpu i ddweud y stori - cyhyd â'ch bod wedi cael caniatâd i'w rhannu'n gyhoeddus - gallan nhw fod o ddiddordeb a gwerth mawr i bobl sy'n darllen / gwylio eich Hanes Heddwch Cudd, yn ogystal â disgyblion / myfyrwyr eraill a haneswyr. Drwy eu rhannu ar wefan Casgliad y Werin, rydych chi'n eu hychwanegu at dreftadaeth y genedl i'w mwynhau am genedlaethau i ddod. 
 • Sicrhewch eich bod yn cael caniatâd gan ddeiliad yr hawlfraint. Rhagor o wybodaeth.
 • Sganiwch y ddogfen (naill ai fel tudalennau unigol, neu ddogfen 'aml-dudalen')
 • Golygwch os oes angen - efallai eich bod am 'docio' eich dogfen ar ôl ei sganio
 • Cadwch y ddogfen fel ffeil GIF, PDF neu JPEG.
 • Cofrestrwch a mewngofnodwch i wefan Casgliad y Werin
 • Cliciwch ar 'Uwchlwytho / Golygu a Chreu' - ac yna dewiswch eich ffeiliau, neu llusgwch nhw draw a'u gollwng (naill ai fel 1 ddelwedd, neu ddogfen aml-dudalen).
 • Llenwch weddill y wybodaeth fel bod pobl eraill yn deall cefndir y ddogfen (teitl, disgrifiad, crëwr / perchennog).
 • Rhestrwch dagiau ar gyfer y categorïau, dyddiadau a gwybodaeth mapio, fel bod modd i bobl ddod o hyd i'ch dogfen drwy offer chwilio. 
 • Cyhoeddwch! Bydd tîm Casgliad y Werin yn cymedroli ac yn cymeradwyo eich dogfen o fewn ychydig ddyddiau. 

Canllaw ar gyfer digideiddio prosiectau

Cefndir i Casgliad y Werin

Recordio ar gyfer eich Prosiect

Cyngor ar gyfer Recordio Fideo

Os ydych chi'n bwriadu cynhyrchu darn cyfweliad, ffilm fer neu stori ddigidol, gall yr awgrymiadau canlynol fod o gymorth i chi wrth recordio.

Recordio Sain

Os ydych chi'n bwriadu cynhyrchu darn sain byr neu recordio darlith neu ddigwyddiad, gall yr awgrymiadau canlynol fod o gymorth i chi wrth recordio.

Recordio Pobl neu Ddigwyddiadau

Mwy na thebyg y byddwch chi am gyfweld â llawer o bobl fel rhan o'ch prosiect - a gall hyn fod yn un o'r darnau mwyaf diddorol ar brosiect Hanes Heddwch Cudd! Os ydych chi'n recordio darn barn byr "vox pop" neu stori neu nodwedd fanylach, bydd angen y canlynol arnoch chi:

Prosiectau a Chyfweliadau Hanesion Llafar

Gall casglu hanesion ar lafar - lle mae atgofion, agweddau a phrofiadau pobl yn cael eu cofnodi fod yn ffordd ddefnyddiol o archwilio treftadaeth. Mae casglu hanesion llafar yn ffordd o roi llais i bobl na fyddai o bosibl yn cael eu clywed ac yn llenwi bylchau yn ein hanes gyda phrofiadau pobl newydd. Mae gan bawb, o bob cefndir, stori unigryw i'w hadrodd. Mae'r canllawiau yma yn rhoi cyngor ar sut i gynllunio pob agwedd ar eich prosiect hanes llafar a sicrhau bod canlyniadau eich prosiect o werth i dreftadaeth, i bobl ac i gymunedau.

Canllaw i gynhyrchu eich prosiect dogfen eich hunan

Y ffotograffydd Lee Stow, mewn cydweithrediad â Chymru dros Heddwch a Ffotogallery, sy'n trafod ei phrofiadau o weithio ar brosiect 'Merched, Rhyfel a Heddwch,' ac yn cynnig cyngor i ffotograffwyr ifanc sydd am ddatblygu prosiect dogfennu cryf a rhesymegol. Mae syniadau a chyngor Lee yn rhoi cyd-destun proffesiynol i'n canllaw cam wrth gam a fideo (isod).

“Poppies” A comprehensive guide to producing your own documentary project o Ŵyl Diffusion ar Vimeo.

Llwytho'r Canllaw (PDF)

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA