Chwilio am Hanesion Heddwch Cudd: Cynllunio eich Prosiect

Yn ystod y can mlynedd ers y Rhyfel Byd Cyntaf, sut mae pobl Cymru wedi cyfrannu at yr ymgais i sicrhau heddwch? Mae'r cwestiwn yma'n agor y drws i amrywiaeth enfawr o 'straeon heddwch' sydd heb gael eu harchwilio rhyw lawer - ac amrywiaeth eang iawn o ffyrdd creadigol o'u rhannu. Ble i ddechrau? - stori pwy ydych chi am ei hadrodd, a pham? Beth ydych chi'n mynd i'w gynhyrchu? Po fwyaf eglur yw eich cynllun ar y dechrau, yr hawsaf a'r mwyaf boddhaus fydd eich prosiect.

Llwythwch ein Templed Cynllunio Prosiect

Llwytho ein Templed Cynllunio Prosiect

Neidio i:    Eich Cynnyrch     Eich Pwnc     Eich Safbwynt     'Cynllun eich Prosiect'

Beth ydych chi'n mynd i'w gynhyrchu? Prosiect Unigol neu Grŵp?

Gallwch chi ddefnyddio'r canllaw 'Hanesion Heddwch Cudd' ar gyfer prosiectau hunan-arwain fel unigolyn, gwirfoddolwr neu fyfyriwr; neu ar gyfer prosiectau tîm gydag ysgolion neu grwpiau cymunedol. Mae'n bwysig bod yn glir o'r cychwyn beth rydych chi'n ei gynhyrchu: Os nad oes gennych gynllun penodol eisoes - er enghraifft blogiad, ffilm fer neu arddangosfa - efallai yr hoffech edrych ar rai o'r enghreifftiau isod i gael syniadau ac ysbrydoliaeth! Mae Cymru dros Heddwch wedi creu nifer o 'Lwybrau Hanesion Heddwch', mae'r canllaw yma yn cyfeirio atynt, sy'n cynnig arweiniad a syniadau ar gyfer prosiectau unigol a phrosiectau grŵp.

Ar gyfer Unigolion, Gwirfoddolwyr a Grwpiau Bach

Llwybr

Beth allwn i ei gynhyrchu?

Enghreifftiau

 • Blogiad
 • Erthygl nodwedd neu 'newyddiaduraeth gan ddinesydd'
 • Erthygl Wicipedia / cyfeirio
 • Traethawd / prosiect ymchwil
 • Adolygiad Llenyddiaeth neu Drawsgrifiad
 • Dehongliad / Ysgrifennu Creadigol

 • Bwrdd stori a fydd yn arwain at...
 • Stori Ddigidol (sain i gyd-fynd â ffotograffau)
 • Vlog (blog fideo)
 • Ffilm fer / fideo
 • Cyfweliad / Hanes Llafar (ar gyfer fideo, sain neu bodlediad)
 • 'Cynnwys firaol' ar gyfryngau cymdeithasol
 • Ffeithlun neu Animeiddiad
 • Arddangosfa neu bortffolio ffotograffig
 • Ysgrifennu creadigol, barddoniaeth, neges
 • Cerddoriaeth (e.e. cân, rap)
 • Sgript theatr / perfformio
 • Dehongliad artistig (e.e. cerflun, mosaig, paentiad, llun, model)

'Prosiectau' ar gyfer Timau, Ysgolion a Grwpiau Cymunedol

 • Arddangosfa (o straeon, ffotograffau, ymatebion artistig)
 • Arddangosfa ar gyfer byrddau ysgolion / cymunedol
 • 'Arddangosfa' ar-lein o ymatebion digidol
 • Trefnu darlith / dadl gyhoeddus
 • Gweithdai dysgu a chymunedol
 • Trefnu Cynhadledd Ysgolion neu ddigwyddiad ieuenctid
 • Taflen treftadaeth leol
 • Llyfr byr gyda nifer o gyfranwyr
 • Ymchwil / astudiaeth neu bapur cyfeirio
 • Ffilm Nodwedd
 • Casgliad o glipiau fideo sydd wedi'u golygu yn gyfres
 • Nodwedd Sain ar gyfer radio cymunedol / podlediad
 • Arolygon a chyfweliadau
 • Yr Ardd Heddwch gydag esboniad
 • Cofeb
 • Cerflun

Dewiswch Bwnc

Mae'n bwysig dewis pwnc sydd o ddiddordeb i chi ac sy'n eich ysbrydoli i gynhyrchu Hanes Heddwch Cudd - mae'n bosibl y bydd llawer o bobl yn eich holi amdano yn y dyfodol hefyd! Efallai eich bod chi (neu eich grŵp) eisoes yn gwybod am stori benodol o'ch cymuned rydych chi am ei rhannu; neu efallai eich bod yn chwilio am ysbrydoliaeth. Yn ffodus, mae Treftadaeth Heddwch Cymru yn amrywiol iawn - gyda nifer o straeon sydd heb eu rhannu eto. Pam na wnewch chi archwilio un o'r themâu isod?

Dewiswch Safbwynt

Nid casgliad o ffeithiau yn unig yw hanes; fel sy'n wir am ddigwyddiadau o'n cwmpas ni bob dydd, mae mwy nag un safbwynt am beth sydd wedi digwydd yn y gorffennol, sy'n aml yn berthnasol i ni heddiw ac sydd â gwersi i ni eu dysgu. Mae llawer o hanes wedi cael ei ysgrifennu am y 'pwysigion' - yr hanesion heddwch cudd sydd wir yn ysbrydoli yn aml yw'r rhai am bobl gyffredin sydd wedi gwneud pethau anghyffredin. Stori pwy ydych chi am ei hadrodd - ydych chi'n mynd i ganolbwyntio ar unigolyn, grŵp bach neu fudiad mawr? Sut fydd eu safbwynt yn effeithio ar yr hyn rydych chi'n ei gynhyrchu yn eich hanes cudd - a sut fyddwch chi'n adlewyrchu safbwyntiau pobl eraill (e.e. pobl sydd wedi cytuno neu anghytuno â nhw)?     

 • Unigolion: rhai yr effeithiwyd arnyn nhw gan ryfel, heddychwyr, ymgyrchwyr
 • Cymunedau
 • Mudiadau: Grwpiau Ymgyrchu a safbwyntiau gwahanol
 • Y gymdeithas sifil
 • Gwleidyddiaeth a'r Cyfryngau:
 • Agweddau tuag at Heddwch / effeithiau gwrthdaro

Meddyliwch am Gynllun

Felly, erbyn hyn fe ddylech fod yn gwybod a) beth rydych chi am ei gynhyrchu b) beth yw'r pwnc sydd o ddiddordeb i chi c) safbwynt pwy rydych chi'n mynd i'w archwilio. Mae'n bosibl eich bod eisoes wedi penderfynu ar unigolyn penodol rydych chi am ysgrifennu amdanyn nhw, neu efallai y byddwch chi'n penderfynu wrth ddechrau eich ymchwil. Ond yn gyntaf, mae'n bwysig i chi gynllunio eich prosiect Hanes Heddwch Cudd fel na fydd yn dod yn ormod i chi!

 • Pa dasgau sydd angen i chi eu gwneud
 • Sut fyddwch chi'n mynd ati i'w gwneud
 • Pwy fydd yn gwneud beth
 • Pryd? Eich amserlen
 • Unrhyw ystyriaethau eraill (e.e. Caniatâd, Offer / Dysgu defnyddio offer?)

Gall fod yn ddefnyddiol i chi lwytho ein Templed Cynllunio Prosiect Hanesion Heddwch Cudd yma.   

Os oes gennych chi gynllun... rydych chi'n barod i Ymchwilio! >>

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA