Gwobrau Heddychwyr Ifanc 14 a 16 Mawrth, 2018

Peace heroesMae prosiect Cymru dros Heddwch Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru am ddathlu pobl ifanc sydd wedi cyfrannu at heddwch yn eu hysgolion / cymuned mewn amrywiaeth o ffyrdd. Rydyn ni'n trefnu dau ddigwyddiad ar 14 a 16 Mawrth 2018 lle bydd pobl ifanc yn dangos beth maen nhw wedi'i wneud ac yn cael tystysgrif a gwobr.  Mae modd i unigolion neu grwpiau wneud cais i'r categorïau canlynol:  Mae hefyd yn bosibl enwebu rhywun arall (gyda'u caniatâd!)

Llwytho taflen PDF i lawr

Ffurflen Gais

- 14 Mawrth - Ysgol David Hughes, Porthaethwy

- 16 Mawrth - Y Deml Heddwch, Caerdydd

Categorïau'r Gwobrau

Arwr/Arwyr Heddwch Ifanc y Flwyddyn:

Bydd y rhai a enwebir wedi bod yn rhagweithiol o ran anelu at heddwch yn eu cymuned leol neu eu cymuned ehangach, a bydd eu gweithredu wedi ysbrydoli eraill. Gallai hyn gynnwys ysbrydoli eu cyfoedion neu bobl hŷn neu iau na nhw eu hunain.

Hyrwyddwr/Hyrwyddwyr Treftadaeth Heddwch Ifanc y Flwyddyn:

Bydd y rhai a enwebir wedi bod yn rhagweithiol o ran dysgu am eu treftadaeth heddwch leol a'i hybu mewn ffyrdd creadigol, gan gynnwys datblygu deunyddiau, prosiectau a digwyddiadau. Lle bo'n bosibl, dylid cysylltu perthnasedd arwyr heddwch â digwyddiadau cyfoes a'r gymdeithas gyfoes.

Bydd arweiniad pellach ynghylch sut i ganfod a datblygu Hanesion Heddwch Cudd ynghylch heddychwyr lleol ar gael ar wefan Cymru dros Heddwch.

Sgwennwr/Sgwenwyr Heddwch Ifanc y Flwyddyn

Gwahoddir cystadleuwyr i gyflwyno darnau gwreiddiol o waith sy'n ymwneud â thema heddwch. Gall cyfraniadau fod ar unrhyw ffurf, gan gynnwys barddoniaeth, ysgrifennu newyddiadurol (gan gynnwys blogio), cyfres effeithiol o drydariadau, bywgraffiadau, straeon, ac ati.

Artist/Artistiaid Heddwch Ifanc y Flwyddyn

Bydd y categori hwn yn dathlu mynegiant artistig gwreiddiol o heddwch wedi'i greu gan blant / pobl ifanc yn unigol neu fel rhan o grŵp. Gallai'r rhain fod mewn amrywiaeth o ffurfiau, gan gynnwys paentiadau/lluniau, murluniau, cerfluniau, arddangosfeydd ffotograffig, ac ati. 

Adeiladwr/Adeiladwyr Heddwch Digidol Ifanc y Flwyddyn:

I gydnabod y grym sydd yng ngwaith cyfathrebu ar-lein pobl ifanc o ran meithrin positifrwydd a chreu cymuned ddigidol fwy diogel a mwy heddychlon ar-lein. Bydd y rhai a enwebir wedi defnyddio cyfryngau digidol i rannu ymwybyddiaeth o dreftadaeth heddwch a ffyrdd o greu cymuned heddychlon.

Dadansoddwr/Dadansoddwyr Heddwch Ifanc y Flwyddyn:

Drwy eu dull beirniadol o drafod y cysyniad o heddwch, bydd y rhai a enwebir wedi galluogi eraill i ddeall yn well ystyr heddwch yn hanesyddol a / neu yn ein cymdeithas gyfoes.
Ffurflen Gais

.

Ffilm o Wobrau 2016, Caernarfon

Cliciwch yma i weld rhai o'r prosiectau sydd wedi cael eu datblygu gan ysgolion a phobl ifanc yn ystod 2016.

Telerau ac Amodau

1. Cynhelir dwy seremoni wobrwyo genedlaethol ym Mhorthaethwy ac yng Nghaerdydd ym mis Mawrth 2018. Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno enwebiadau ar gyfer pob categori yw 28 Chwefror 2018 ac ni fydd unrhyw enwebiadau yn cael eu derbyn ar ôl y dyddiad yma. Dylid anfon unrhyw enwebiadau drwy'r post i Gydlynydd Dysgu Cymru dros Heddwch, Y Deml Heddwch ac Iechyd, Rhodfa'r Brenin Edward VII, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3AP.

2.  Does dim rhaid prynu dim. Mae mynediad am ddim.

3. Does dim modd cyfnewid gwobrau am eu gwerth ariannol nac am nwyddau eraill.

4. Rhaid cyflwyno pob ymgais gyda ffurflen ymgeisio (gweler isod) neu ni fyddant yn gymwys.

5. Rhaid anfon tystiolaeth ategol o gyflawniad gydag ymgeisiau (e.e. darnau o ysgrifennu, gwaith celf, portffolio, tystiolaeth ddigidol fel ffilm, podlediadau, YouTube, Facebook, trydariadau......)

6. Bydd enillwyr yn cael eu dewis gan banel allanol o feirniaid gydag arbenigedd ym meysydd perthnasol pob categori.

7. Bydd enillwyr ym mhob categori yn cael gwybod drwy e-bost neu dros y ffôn.

8. Caiff gwobrau eu rhoi yn y Seremoni Wobrwyo; fel arall mae modd eu postio, ond dim ond i gyfeiriadau yng ngwledydd Prydain.

9. Mae'n bosibl i unigolyn / grŵp gyflwyno ymgais mewn mwy nag un categori. Os byddwch yn ymgeisio mewn mwy nag un categori, rhaid i chi gwblhau ffurflen gais unigol ar gyfer pob categori.

10. Nid yw staff, ymddiriedolwyr, interniaid na gwirfoddolwyr Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru, na beirniaid y gystadleuaeth, yn gymwys i gystadlu.

11. Cadwn yr hawl i gyhoeddi enw'r enillwyr yn ein cylchlythyron ac ar ein gwefan.

12. Rhaid i gystadleuwyr o dan 18 oed gael cydsyniad eu rhiant neu eu gwarcheidwad cyn cymryd rhan yn y gystadleuaeth.

13. Nid yw Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn cymryd dim cyfrifoldeb am gyflwr y gwobrau.

14. Dylai cystadleuwyr ofyn am ganiatâd rhieni neu warcheidwaid cyn ffilmio neu dynnu lluniau o blant. Bydd angen prawf o ganiatâd rhieni neu warcheidwaid cyn y gallwn ddangos unrhyw ymgais sy'n cynnwys delweddau neu fideo o blant.