Prosiectau Ysgolion

Prosiectau i Ysgolion sy'n Canolbwyntio ar Sgiliau

Mae Cymru dros Heddwch wedi bod yn gweithio gydag 'Ysgolion Heddwch' peilot ledled Cymru er mwyn datblygu prosiectau rhyngweithiol, cyffrous a llawn hwyl sy'n canolbwyntio ar sgiliau ar gyfer myfyrwyr - gan ddefnyddio celfyddydau creadigol, ysgrifennu, adrodd straeon yn ddigidol a newyddiaduraeth gan ddinasyddion er mwyn cynhyrchu deunyddiau ar gyfer y cyhoedd. Dyma gyflwyniad i rai o'r mentrau peilot yma. Byddwn ni'n datblygu pecynnau offer o'r mentrau yma er mwyn galluogi ysgolion i wneud eu prosiectau lleol eu hunain, sydd wedi'u harwain gan y disgyblion.

Chwilio am Hanesion Heddwch Cudd - Bagloriaeth Cymru, Ysgol Cwm Rhymni

Nod y fenter newydd a chyffrous yma yw ategu astudiaethau Bagloriaeth Cymru ysgolion ar ddinasyddiaeth fyd-eang. Mewn partneriaeth rhwng Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth Prifysgol Caerdydd a phrosiect Cymru dros Heddwch Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru, mae myfyrwyr chweched dosbarth yn cymryd rhan mewn diwrnod o weithgareddau sydd wedi'u cynllunio i'w helpu i ddysgu mwy am ryfel a heddwch ar gyfer elfen 'dinesydd byd-eang' Bagloriaeth Cymru.
Bu disgyblion o Ysgol Gyfun Cwm Rhymni yn cymryd rhan yn y sesiwn beilot gyntaf lle buon nhw'n dysgu am straeon gwrthwynebwyr cydwybodol ac eraill yng Nghymru yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, yn ail-actio'r achosion tribiwnlys roedd unigolion o'r fath yn gorfod eu hwynebu ac yn chwilio am ddatrysiadau i wrthdaro modern.

Darllen mwy: "Rhyfel, Heddwch a Bagloriaeth Cymru"

Adnoddau Prosiect Bagloriaeth Cymru CBAC (Mae briff Cymru dros Heddwch i'w weld o dan 'Cynigion Project Unigol')

Prosiectau Adrodd Straeon yn Ddigidol - Coleg Llandrillo a GISDA

Bu tîm addysg Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru ynghyd â 14-18NOW yn cefnogi disgyblion o Goleg Llandrillo, Bae Colwyn a GISDA, Caernarfon, i ddysgu sgiliau cynhyrchu digidol, cyfweld a chreu ffilmiau er mwyn cynhyrchu cyfres o ffilmiau byrion sy'n ymateb i'r Daith Pabïau: Weeping Window yng Nghastell Caernarfon - gan ddefnyddio dulliau newyddiadura, barddoniaeth a chyfraniad gan gynulleidfa. Gall Cymru dros Heddwch gefnogi ysgolion i ddatblygu prosiectau adrodd straeon yn ddigidol tebyg gan edrych ar agweddau ar dreftadaeth heddwch o bob cwr o Gymru.
 

Prosiectau Celf a Chreadigol - Cricieth, Wrecsam a Chaerdydd

Mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru, drwy weithio gyda phartneriaid, yn cefnogi ysgolion i ddefnyddio'r celfyddydau creadigol er mwyn archwilio materion sy'n ymwneud â rhyfel a heddwch.
  • Wrth baratoi ar gyfer cynhadledd Ysgolion Heddwch 2017 ym Mae Caerdydd, mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru a Ffotogallery wedi bod yn cydweithio ar weithdai ffilm creadigol gydag ysgolion Caerdydd.
  • Ynghyd â rhaglen Pabïau Gwynedd 2016, bu Cymru dros Heddwch yn cefnogi Llenyddiaeth Cymru / Tŷ Newydd a'r Ysgwrn i ddatblygu gweithdai ysgrifennu creadigol a barddoni gydag ysgolion yng Nghricieth - 'Sgwadiau ‘Sgwennu’r Ifainc' - am ryfel a heddwch.
  • Fel rhan o gynhadledd Ysgolion Heddwch 2015 Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn Wrecsam, bu disgyblion o Ysgol Maelor yn datblygu cerflunweithiau gan ddefnyddio glo, llechi a phapur i greu ymatebion i ryfel a'u gobaith am heddwch (gweler y clip isod).
  • Fel rhan o gynhadledd Ysgolion Heddwch 2014 Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru ym Mae Caerdydd, bu disgyblion o Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd ac eraill yn datblygu 'Murlun Heddwch' gyda'r arlunydd Laura Sorvala gan edrych yn ôl dros 100 mlynedd o adeiladu heddwch (cliciwch ar y llun isod).
 

Trefnu 'Cynhadledd Heddwch' - Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon

Trefnwyd cynhadledd Ysgolion Heddwch 2017 Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn y Galeri yng Nghaernarfon gan 80 o ddisgyblion o Ysgol Syr Hugh Owen, fel rhan o'u her Bagloriaeth Cymru, gan weithio gydag ysgolion eraill o arfordir y gogledd lawr i Gaerdydd. Roedd y sesiynau'n amrywio o gyflwyniadau treftadaeth heddwch gan ddefnyddio codau QR ar gyfer dysgu rhyngweithiol rhwng cyfoedion, i gerddoriaeth rap, cerflunwaith, dysgu sut i fod yn arweinydd teithiau ac yna cyflwyno Teithiau Llwybr Heddwch gyda'u cyfoedion. Gall Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru gefnogi 'ysgolion clwstwr' i drefnu digwyddiadau dysgu tebyg fel rhan o her Bagloriaeth Cymru.

Gwobrau Heddwchwyr Ifanc 14 a 16 Mawrth, 2018

Y mae prosiect Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru 'Cymru dros Heddwch' am ddathlu pobl ifanc sydd wedi cyfrannu at heddwch yn eu hysgol / cymuned  mewn amryw ffyrdd.  Rydym yn trefnu dau ddigwyddiad ar 14 a 16 Mawrth lle bydd pobl ifanc yn dangos yr hyn maent wedi'i gyflawni ac yn derbyn tystysgrif a gwobr.   Gall unigolion neu grwpiau gymryd rhan o dan y categoriau canlynol. Mae hi hefyd yn dderbyniol enwebu rhywun arall (gyda'u caniatad!) 
- 14 Mawrth- Ysgol David Hughes, Porthaethwy
- 16 Mawrth - TY Deml Heddwch, Caerdydd

Arwr/Arwyr Ifanc y Flwyddyn:

Byddwch wedi bod yn weithgar dros heddwch yn eich cymuned leol neu eich cymuned ehangach, a bydd eich gweithredu wedi ysbrydoli eraill - eich cyfoedion neu bobl hŷn neu iau na chi eich hunain.

Hyrwyddwr/Hyrwyddwyr Treftadaeth Heddwch Ifanc y Flwyddyn:

Bydd y rhai a enwebir wedi bod yn rhagweithiol o ran dysgu am eu treftadaeth heddwch lleol a'i hybu mewn ffyrdd creadigol, gan gynnwys datblygu deunyddiau, prosiectau a digwyddiadau. Lle bo'n bosibl, dylid cysylltu perthnasedd arwyr heddwch â digwyddiadau cyfoes a'r gymdeithas gyfoes.

Sgwennwr/Sgwenwyr Heddwch Ifanc y Flwyddyn

Fe’ch gwahoddir i gyflwyno darnau gwreiddiol o waith sy'n ymwneud â thema heddwch. Gall cyfraniadau fod ar unrhyw ffurf, gan gynnwys barddoniaeth, ysgrifennu newyddiadurol (gan gynnwys blogio), cyfres effeithiol o drydariadau, bywgraffiadau, straeon, ac ati.

Artist/Artistiaid Heddwch Ifanc y Flwyddyn

Bydd y categori hwn yn dathlu mynegiant artistig gwreiddiol o heddwch wedi'i greu gan blant / pobl ifanc yn unigol neu fel rhan o grŵp. Gallai'r rhain fod mewn amrywiaeth o ffurfiau, gan gynnwys paentiadau/lluniau, murluniau, cerfluniau, arddangosfeydd ffotograffig, ac ati. 

Adeiladwr/Adeiladwyr Heddwch Digidol Ifanc y Flwyddyn:

Bydd y rhai a enwebir wedi defnyddio cyfryngau digidol i rannu ymwybyddiaeth o dreftadaeth heddwch a ffyrdd o greu cymuned heddychlon.

Dadansoddwr/Dadansoddwyr Heddwch Ifanc y Flwyddyn:

Drwy eu dull beirniadol o drafod y cysyniad o heddwch, bydd y rhai a enwebir wedi galluogi eraill i ddeall yn well ystyr heddwch yn hanesyddol a / neu yn ein cymdeithas gyfoes.

.

Cynnal Arolwg o Farn Ieuenctid am Heddwch Heddiw - Pen-y-bont ar Ogwr

Fel rhan o Gymru dros Heddwch o 2014-18 ymlaen, mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn casglu 'treftadaeth fyw' o farn pobl ifanc am faterion cyfoes a materion y dydd - 'Heddwch Nawr a Chenedlaethau'r Dyfodol'. Nod ein hoffer a'n gweithdai yw dysgu pobl ifanc sut i gyfweld a chynnal arolwg/canfasio, a'u dysgu i ddefnyddio'r rhain drwy wahanol gyfryngau a chyfryngau cymdeithasol. Dyma rai enghreifftiau o Eisteddfod yr Urdd ym Mhen-y-bont ar Ogwr:
COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA