Lansio 'Gweithred Ddigidol o Gofio' yn y Senedd: Galw am Wirfoddolwyr

Am fwy

Bydd Llyfr y Cofio Cymru am y Rhyfel Byd Cyntaf ar gael ar-lein gyda chymorth gwirfoddolwyr ar draws Cymru sy'n cael eu gwahodd i fod yn rhan o brosiect Cymru dros Heddwch 'gweithred  o gofio yr oes fodern' gyda Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru a'r Llyfrgell Genedlaethol.

Bydd offeryn trawsgrifio ar-lein, sy'n coffáu'n ddigidol enwau'r rhai a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf, yn cael ei lansio gan y Fonesig Rosemary Butler AC fel rhan o'r Arddangosfa 'Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn Cofio' yn y Senedd ar 11 Tachwedd 2015.

Esboniodd Craig Owen, Pennaeth Cymru dros Heddwch: "Mae'r weithred o gofio yn sylfaen bwysig yn yr ymgyrch dros heddwch.  Rydym yn gwahodd grwpiau cymunedol ac unigolion o bob cwr o Gymru i ymuno â ni i gofnodi enwau'r 35,000 a fu farw yn Llyfr y Cofio sy'n cael ei gadw yn y Deml Heddwch, Caerdydd ers 1938, i ddarparu adnodd ar-lein chwiliadwy i deuluoedd ac ymchwilwyr yn y dyfodol."

Dywedodd y Llywydd, y Fonesig Rosemary Butler AC: "Mae trawsgrifiad Cymru dros Heddwch yn cydblethu â chyfraniad personol Aelodau'r Cynulliad wrth i ni ddarganfod hanes ein haelodau teulu ni yn y Rhyfel Byd Cyntaf.  Ar ôl dau funud o dawelwch, mae'n teimlo'n briodol i gymryd rhan yn y trawsgrifio fel gweithred o gofio a fydd yn cynnwys pobl ar draws Cymru.  Pan fydd enwau'r rhai a fu farw wedi'u trawsgrifio'n ddigidol, bydd disgynyddion Cymreig ledled y byd, yn ogystal â chenedlaethau'r dyfodol, yn gallu chwilio am aelodau'r teulu sydd wedi'u hanrhydeddu yn Llyfr y Cofio."

Caiff yr offeryn trawsgrifio ei lansio hanner dydd 11/11/2015 yn y Neuadd yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, gydag Aelodau Cynulliad wrth law i gyfrannu at y trawsgrifiad.  Bydd arddangosfa o ymchwil i deuluoedd Aelodau'r Cynulliad yn y Rhyfel Byd Cyntaf i'w gweld.

Mae ysgolion a grwpiau cymunedol yn cyfrannu trwy'r cyfryngau cymdeithasol, gan ddefnyddio'r hashnod trydar "We are #rememberingforpeace / Rydyn ni'n #cofiodrosheddwch". Bydd Cynhadledd Ysgolion y Rhyfel Byd Cyntaf yn cael ei chynnal yn Wrecsam ar 6 Tachwedd ac yn dwyn ynghyd disgyblion ac athrawon i ddechrau'r daith o archwilio hanesion cudd eu cymunedau - straeon milwyr o Gymru yn y rhyfel, a sut roedd y rhai a oroesodd y Rhyfel Byd Cyntaf wedi gweithio tuag at sicrhau heddwch.

Ychwanegodd Craig Owen, "Bydd y trawsgrifio hwn yn parhau dros y misoedd nesaf wrth i'r Llyfr y Cofio gwerthfawr hwn deithio ar hyd a lled Cymru, gan ddechrau gydag arddangosfa yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth yn Ionawr 2016.  Mae Cymru dros Heddwch yn brosiect gyda chyfraniad cymunedol cryf, felly rwy'n annog pawb i fynd i www.cymrudrosheddwch.org i gael rhagor o wybodaeth ar sut y gallwch chi gymryd rhan."

Mae Cymru dros Heddwch yn brosiect pedair blynedd wedi'i gyllido gan Gronfa Treftadaeth y Loteri a'i gefnogi gan 10 partner sefydliadol gan gynnwys Llyfrgell Genedlaethol Cymru Aberystwyth a Phrifysgolion Caerdydd, a mudiadau fel yr Urdd a Chymdeithas y Cymod. Mae Cymru dros Heddwch yn brosiect treftadaeth sy'n gweithio gyda chymunedau ledled Cymru i ystyried y cwestiwn: Yn y 100 mlynedd ers y Rhyfel Byd Cyntaf, sut mae Cymru wedi cyfrannu at yr ymgyrch dros heddwch?  Mae'r prosiect yn un blaengar ac yn ysgogi dadl am faterion heddwch er budd cenedlaethau'r dyfodol.

Nodiadau i Olygyddion

Am ymholiadau'r cyfryngau ynghylch Cymru dros Heddwch cysylltwch â Hanna Huws ar 01248 672104 (Cymraeg) neu Craig Owen am gyfweliadau ar 07876638846 (Saesneg).

Back

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA