#CofiodrosHeddwch - Rhaglen Dydd y Cofio 2015

Sgroliwch i lawr ar gyfer digwyddiadau sydd wedi bod.

Ymgyrch cyfryngau cymdeithasol Rydyn ni'n #cofiodrosheddwch / We are #rememberingforpeace

Dydd Gwener 6 Tachwedd - dydd Mercher 11 Tachwedd

O'r gynhadledd hyd at Ddydd y Cofio, drwy twitter byddwn ni'n annog ysgolion, y cyhoedd a'n partneriaid ar gyfryngau cymdeithasol i gymryd rhan drwy dynnu llun yn dangos pabi gwyn 'Cymru dros Heddwch'. Llwythwch eich pabi i lawr yma.

Gallwch hefyd dynnu llun personol yn deyrnged i berthynas, neu rywun o'ch cymuned - er mwyn canfod enwau penodol, chwiliwch gronfa ddata CWGC o'r rhai a fu farw mewn rhyfeloedd lle gallwch hefyd lwytho tystysgrif goffa i lawr, a llun o'u man gorffwys.  

Ewch i twitter.com/CymruHeddwch

Pabïau Gwyn dros Heddwch

Gwisgwch babi gwyn gyda balchder! Mae modd prynu pabïau gwynion traddodiadol yn uniongyrchol o Undeb Llw Heddwch, neu mae gan dîm Cymru dros Heddwch swp o babïau defnydd dwyieithog (£1 yr un), neu ein pin llabed metel ein hunain, 'pabi Cymru dros Heddwch' (hefyd yn £1). E-bostiwch figilligan@wcia.org.uk os hoffech chi i ni anfon rhai atoch chi.

‘Y Rhyfel Byd Cyntaf: Ddoe a Heddiw’ - Derbyniad Cronfa Dreftadaeth y Loteri, y Senedd, Caerdydd

Dydd Mawrth 10 Tachwedd

Bydd Cymru dros Heddwch yn dod â Llyfr y Cofio o'r Rhyfel Byd Cyntaf i'w ddangos yn y Senedd fel rhan o ddigwyddiad arddangos Dydd y Cofio Cronfa Dreftadaeth y Loteri.

Bydd Paul Davies AC yn noddi derbyniad ar ran Cronfa Dreftadaeth y Loteri. Bydd Syr Peter Luff, Cadeirydd y Gronfa, yn amlinellu'r ffordd y mae grantiau'r Gronfa yn helpu cymunedau i astudio treftadaeth y Rhyfel Byd Cyntaf. Bydd cyfle hefyd i glywed gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates AC, ac i gwrdd â phobl o sefydliadau sydd wedi cael grantiau gan y Gronfa o dan faner y Rhyfel Byd Cyntaf: Ddoe a Heddiw.

Cysylltwch â wales@hlf.org.uk (i ddweud y byddwch yn dod) neu ffionfielding@wcia.org.uk am Lyfr y Cofio.

Arddangosfa ‘Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn Cofio' a lansiad Teclyn Trawsgrifio Llyfr y Cofio, y Senedd

Dydd Mercher 11 Tachwedd, yn ystod y dydd

Bydd Cymru dros Heddwch yn dangos Llyfr y Cofio o'r Rhyfel Byd Cyntaf yn y Senedd, ochr yn ochr â'r Teclyn Trawsgrifio newydd.

Bydd y Llywydd, y Fonesig Rosemary Butler AC yn agor arddangosfa yn y Senedd i gofio ymwneud cyndadau Aelodau Cynulliad yn y Rhyfel Byd Cyntaf, a'r effaith a gafodd rhyfel arnyn nhw a'u teuluoedd. Gwybodaeth am yr arddangosfa yma.

Bydd tîm Cymru dros Heddwch yn cwrdd ag Aelodau Cynulliad y mae eu cyndadau yn cael eu coffáu yn arddangosfa'r Senedd, ac yn ceisio eu helpu i ganfod eu cofnodion yn fersiwn electronig y Llyfr. Rhwng mis Tachwedd 2015 a Dydd Gŵyl Dewi 2016, byddwn yn lansio ein galwad am wirfoddolwyr i helpu gyda thrawsgrifio'r llyfr, drwy gyfres o sioeau teithiol a gweithdai trawsgrifio / golygathonau mewn cymunedau ledled Cymru.

Cysylltwch â ffionfielding@wcia.org.uk

Cymru’n Cofio - Darlith Syr Deian Hopkin ‘Kier Hardie: A Centenary Reflection’, Senedd

Nos Fercher 11 Tachwedd, 6-8pm

Rhagor o Wybodaeth a Chofrestru Yma

Bwrdd Rhaglen Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf Cymru’n Cofio, Caerdydd gyda modd deialu i mewn o'r gogledd

Dydd Mawrth 17 Tachwedd, sesiwn rhwydweithio amser cinio a chyfarfod bwrdd yn y prynhawn

Cysylltwch â cymruncofio-walesrem@wales.gsi.gov.uk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Digwyddiadau sydd wedi bod

Gŵyl Goffa Cymru, Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Dydd Sadwrn 30 Hydref

Bydd Llyfr y Cofio Rhyfel Byd Cyntaf yn cael lle amlwg yn y gwasanaeth coffa ffurfiol hwn gan y Lleng Brydeinig yn Neuadd Dewi Sant, lle bydd tîm Cymru dros Heddwch yn cynnig cyfle i rai fydd yn dod i fod yn rhan o 'ddiwrnod modern o goffáu' - fel gwirfoddolwyr Trawsgrifio, a fydd yn ein helpu ni i sicrhau bod y llyfr ar gael yn ddigidol dros y misoedd i ddod. Cysylltwch â ffionfielding@wcia.org.uk

'Heddwch drwy Dwristiaeth' y Cenhedloedd Unedig Seminar, Llundain

Dydd Mercher 4 Tachwedd

Gan weithio gydag Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe, sy'n noddi'r cynulliad yma gan y Cynhedloedd Unedig ym Marchnad Deithio'r Byd (y mae 30,000 o bobl yn mynd iddi), bydd Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn ymuno â gweinidogion llywodraeth a phobl fusnes i edrych ar y ffordd y gall twristiaeth foesegol a gwirfoddoli gyfrannu at feithrin heddwch - a sut y gall busnesau Cymru ymwneud â'r byd ehangach ar fater heddwch. Cysylltwch â susieventrisfield@wcia.org.uk

Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd, Ysgol Maes Garmon, Sir y Fflint

Dydd Iau 5 Tachwedd

Bydd y gweithdy cyntaf gyda phobl ifanc yn llunio Neges Heddwch ac Ewyllys Da 2016 – yn archwilio thema 'cydwybod' - yn digwydd yn Ysgol Maes Garmon, yr Wyddgrug, wedi'i hwyluso gan Urdd Gobaith Cymru gyda thîm Cymru dros Heddwch ac Aled Eirug, un o arbenigwyr blaenllaw Cymru ar Wrthwynebiad Cydwybodol, a chynhyrchydd cyfres y BBC, 'Doves and Hawks'. Ar ddechrau 2016, cofnodir canmlwyddiant y Ddeddf Gwasanaeth Milwrol (gorfodaeth filwrol), a bydd y neges derfynol yn cael ei darlledu i ieuenctid y byd ddiwedd mis Mai o Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint. Cysylltwch â janeharries@wcia.org.uk .

Cynhadledd Ysgolion Cofio dros Heddwch, Coleg Cambria, Wrecsam

Dydd Gwener 6 Tachwedd

Mae tîm 'Cymru dros Heddwch' Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru mewn cydweithrediad â'r Cynulliad Cenedlaethol yn gwahodd ysgolion uwchradd yng Nghymru i fynd i gynhadledd am ddim, sef ‘Cofio er mwyn Heddwch’ i'w chynnal yng Ngholeg Cambria, Wrecsam ar 6 Tachwedd 2015. 

Sut mae unigolion a grwpiau yng Nghymru wedi ymateb i erchyllterau rhyfel drwy weithio dros heddwch? Bydd myfyrwyr sy'n dod yn dysgu sgiliau newydd a fydd yn eu galluogi i ymchwilio a rhannu 'hanesion heddwch cudd' y rhai sy'n gweithredu dros heddwch yn eu hardal.

Gyda chysylltiad gyda sawl maes cwricwlwm - hanes, rhifedd a llythrennedd, addysg bersonol a chymdeithasol, y Cwricwlwm Cymreig, y celfyddydau creadigol a Bagloriaeth Cymru - bydd y gweithdai yn annog myfyrwyr i lunio eu cyflwyniadau meddylgar ar gyfer gwasanaeth dosbarth neu ysgol gyfan i gyd-fynd â Dydd y Cofio 11/11.

Cofrestrwch yma; Cysylltwch â hannahuws@wcia.org.uk (cymryd rhan) neu janeharries@wcia.org.uk (rhaglen)

 

Addunedau Blwyddyn Newydd - Cadwch y Dyddiad!

Lansiad arddangosfa 'Cofio dros Heddwch', Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

Dydd Sadwrn 30 Ionawr 2016

Bydd yr arddangosfa ar Lyfr y Cofio ar gyfer y Rhyfel Byd Cyntaf, a'r broses trawsgrifio, yn cael ei lansio gyda derbyniad ar gyfer partneriaid prosiect - bydd manylion pellach a gwahoddiadau ar gael yn fuan.

Cysylltwch â ffionfielding@wcia.org.uk

Arddangosfa 'Ffydd ar Waith'

Mai 2016

Mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn falch o fod yn gweithio gyda Chymru'n Cofio, Cyfeillion yng Nghymru a Chanolfan Addysg Woodbrooke y Crynwyr yn Birmingham, i ddod ag arddangosfa o fri, sef 'Ffydd ar Waith', i Gymru - wedi ei haddasu i ddweud hanes Cymru ei hunan, fel arddangosfa deithiol a fydd yn teithio cymunedau yng Nghymru benbaladr rhwng mis Mai a mis Rhagfyr 2016. Bydd gwybodaeth bellach ar gael yn y Flwyddyn Newydd.  

Cysylltwch â craigowen@wcia.org.uk

Back

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA