Cynhadledd Ysgolion Lwyddiannus Cymru Dros Heddwch

Cynhaliodd y prosiect Cymru dros Heddwch gynhadledd ysgolion ‘Cofio Dros Heddwch’  yng Ngholeg Cambria, Wrecsam, Dydd Gwener 6ed o Dachwedd 2015. Cyflwynodd disgyblion o Ysgol David Hughes (yn y llun), Ysgol Clywedog, Ysgol Eirias, Coleg Llandrillo ac Ysgol Maes Garmon eu gwaith ymchwil hanes Rhyfel Byd Cyntaf gan gyfrannu ymhellach yn y gweithdai amrywiol. 

Ymateb Craig Owen, Pennaeth Cymru Dros Heddwch, i gyflwyniadau Rhyfel Byd Cyntaf y disgyblion oedd: “Roeddent yn wych. Beth sy’n taro fi yw, er bod 100 mlynedd yn ymddangos fel hen hanes i nifer, mae’r disgyblion yma yn deall, ac yn awyddus i eraill ddeall, for hanes y Rhyfel Byd Cyntaf yn berthnasol heddiw. Mae’r myfyrwyr yn gweld y materion yma yn ailymddangos heddiw ac maent yn agored i ddysgu o hanes.”
Yn gwrando arnynt roedd Dirprwy Lywydd y Cynulliad, David Melding AC, a fu hefyd yn siarad yn helaeth i’r disgyblion am brofiadau rhyfel pobl o Gymru yn y ddau ryfel byd, Rhyfel y Malfinas yn ogystal ag ymdrechion cadw heddwch yn yr Iwgoslafia a fu. . Dywedodd “Roedd yn hynod o ddiddorol i glywed barn y disgyblion am anghydfod a heddwch a’r hyn mae’n golygu iddynt. Mae’r Cynulliad Cenedlaethol wedi ymroi i gofio’r Rhyfel Byd Cyntaf yn addas gyda rhaglen eang o ddigwyddiadau dros y cyfnod o bedair blynedd.”

Wrth gloi, gan gyfeirio at y cyn-dditectif o Gymru Howard Tucker a gyfrannodd i heddwch wrth erlyn y troseddwyr rhyfel ym Mosnia, anogodd David Melding y disgyblion i feddwl yn eang: “Ni wyddoch pa ddewisiadau fydd ger eich bron i wneud rhywbeth gwerth chweil dros heddwch yn y dyfodol, a gall hynny fod o gyfeiriad sawl proffesiwn gwahanol.”
Drwy drefniant ‘ Cymru’n Cofio’, Llywodraeth Cymru, gall ysgolion wneud cais am grant i ddatblygu eu gwaith ar y Rhyfel Byd Cyntaf, gweler http://www.cymruncofio.org/projects/ .
Mae Cymru dros Heddwch yn brosiect pedair blynedd a reolir gan Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru, a ariannir gan Gronfa Treftadaeth y Loteri ac sy'n cael cefnogaeth gan ddeg o sefydliadau partner gan gynnwys y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth a Phrifysgol Caerdydd, a mudiadau fel yr Urdd a Chymdeithas y Cymod. Mae Cymru dros Heddwch yn brosiect treftadaeth sy'n gweithio gyda chymunedau yng Nghymru i ganfod yr ateb i’r cwestiwn: Yn y 100 mlynedd ers y Rhyfel Byd Cyntaf, sut mae Cymru wedi cyfrannu at geisio heddwch? Mae'r prosiect hwn yn flaengar wrth geisio ysgogi trafodaeth ar faterion heddwch er lles cenedlaethau'r dyfodol. Ceir mwy o wybodaeth am y prosiect ar www.cymrudrosheddwch.org <http://www.cymrudrosheddwch.org> .

Nodiadau i Olygyddion:
I gysylltu â chydlynydd y wasg Cymru dros Heddwch, ffoniwch Hanna Huws 01248 672104 neu i gyfweld (yn Saesneg) cysyllter â Craig Owen drwy ffonio 07876638846.

Back

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA