Pobl Ifanc yn meddiannu Caernarfon dros ‘Heddwch ar Waith’

Y dydd Gwener yma, Hydref 21, bydd cynhadledd uchelgeisiol a deinamig ‘Cymru dros Heddwch’ i ysgolion ar thema’r Rhyfel Byd Cyntaf yn dod i Gaernarfon – a phobl ifanc sy’n ei chynnal fel rhan o’u hastudiaethau Bagloriaeth Cymru – a hynny yn y cyfnod cyn Dydd y Cofio 2017.

I gyd-daro ag arddangosfa Pabïau: Ffenestr Wylofus yng Nghastell Caernarfon, mae’r gynhadledd ‘Heddwch ar Waith’ yn Galeri yn rhan o’r rhaglen o ddigwyddiadau Cofio dros Heddwch a drefnir gan Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru, yn gweithio â sefydliadau partneriaethol yng Ngwynedd ac yn cael cymorth ariannol gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru a’r Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru.

Bydd dros 180 o bobl ifanc yn cymryd rhan, a’r rheini o ardaloedd cyn belled â Chaerdydd. Mae myfyrwyr blwyddyn 11 o Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon wedi creu ac yn arwain sesiynau meithrin sgiliau i edrych ar themâu megis effaith rhyfel ar gymunedau Cymru, sut mae pobl wedi cyfrannu at yr ymdrech i sicrhau heddwch dros y can mlynedd ers y Rhyfel Byd Cyntaf, a brwydrau sy’n peri pryder i bobl ifanc heddiw ac ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Dywedodd Catrin Lewis, athrawes yn Ysgol Syr Hugh Owen, “mae’r gynhadledd hon yn benllanw llawer iawn o waith a wnaed gan ein myfyrwyr bagloriaeth dros y misoedd diwethaf. Mae’n gyffrous iawn eu bod yn cael cyfle mor flaenllaw i roi eu sgiliau ar waith – ac rwy’n gwybod y byddant yn gwbl ysbrydoledig. Mae pawb yn edrych ymlaen at Heddwch ar Waith.”

Bydd 80 o bobl ifanc yn rhoi sesiynau hyfforddi cyfoedion a chyflwyniadau ar heddwch yn Galeri. Maen nhw wedi gweithio ar y rhain mewn timau dros yr wythnosau diwethaf gan ddefnyddio codau ymateb cyflym (cysylltiadau digidol ar ffôn symudol) i weithio mewn grwpiau, derbyn heriau, a gweithio gyda’i gilydd ar ymatebion creadigol i brosiectau ei gilydd. Bydd y rhain yn dod at ei gilydd ar borth dysgu Cymru dros Heddwch, ac yn cael eu rhannu ag ysgolion ledled Cymru er mwyn ysbrydoli pobl eraill.

Bydd pecyn adnoddau cwricwlwm y Rhyfel Byd Cyntaf ‘Cofio dros Heddwch’ gan Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru ar gyfer Cyfnodau Allweddol 2-4 yn cael eu treialu yn y gynhadledd, a bydd mewnbwn y cyfranogwyr yn cael eu cynnwys yn y cyhoeddiad terfynol – a fydd ar gael i ysgolion ledled Cymru o fis Tachwedd 2017 ymlaen.

Bydd 100 o bobl ifanc yn meddiannu Castell Caernarfon a’r Llwybr Heddwch sydd newydd gael ei lansio yng Nghaernarfon o gwmpas y dref gan ddysgu am dreftadaeth heddwch Gwynedd, sut i gynnal teithiau i ymwelwyr a gweithdai crefftau, ac yna byddant yn cynnal taith neu weithdy crefftau eu hunain – ac yn creu eu ‘ffenestr wylofus’ eu hunain i’w harddangos yn y babell fawr yng Nghastell Caernarfon i’r 100,000 o ymwelwyr a ddisgwylir dros y mis nesaf.

Ar ôl yr ‘arbrawf’ gan y bobl ifanc, bydd yr App Llwybr Heddwch ar gyfer ffonau clyfar ar gael i'r cyhoedd o ddechrau’r gwyliau hanner tymor yr wythnos nesaf, i’w lawrlwytho yn rhad ac am ddim o siopau appiau Apple ac Android. Mae’r app yn annog ymwelwyr â’r Pabïau ac aelodau’r gymuned fel ei gilydd i ddod i adnabod Caernarfon drwy dirnodau hanesyddol a straeon ysbrydoledig am adeiladwyr heddwch dros y ganrif ddiwethaf - gan edrych ar bynciau mor amrywiol â Straeon Milwyr, David Lloyd George, Ffoaduriaid o Wlad Belg, Gwrthwynebwyr Cydwybodol, Pererindod ‘Hedd nid Cledd’ Merched 1926, a Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd ers 1922.

Dywedodd Craig Owen, Pennaeth prosiect Cymru dros Heddwch yng Nghanolfan Materion Rhyngwladol Cymru “mae’r Pabïau yng Nghastell Caernarfon a’n rhaglen Cofio dros Heddwch yn ysgogi ymatebion hynod deimladwy i’r Cofio wrth inni nodi canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Ar y 21ain, rydym hefyd yn cofio hanner can mlynedd ers trychineb Aberfan; mae’r ddau beth wedi serio ar ein cof yng Nghymru fel digwyddiadau lle collwyd cenhedlaeth.

Effeithiodd y ddwy drychineb ar y genhedlaeth a ddaeth ar ei hôl a’u hysgogi i geisio sicrhau heddwch a chyfiawnder; ac er bod ein problemau ni heddiw yn wahanol, mae’r tân a’r awydd ymysg pobl ifanc i chwarae rhan yn adeiladu heddwch yn y byd ar gyfer y cenedlaethau i ddod – boed mewn perthynas â Syria, yr Argyfwng Ffoaduriaid, Cysylltiadau Ewropeaidd ar ôl Brexit, radicaleiddio, neu Trump  – yn fwy nag erioed.  

Drwy ddysgu o dreftadaeth heddwch Cymru dros y can mlynedd ddiwethaf, gallant ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol i siapio rhan Cymru yn y byd am y can mlynedd nesaf. Does fawr ddim amheuaeth fod pobl ifanc yn gwbl unedig yn eu brwdfrydedd i greu dyfodol gwell lle nad oes rhyfel – ac wrth greu ein cynhadledd ‘Cymru dros Heddwch’ eleni, roedd yn amlwg y dylem drosglwyddo'r awenau i’r bobl ifanc eu hunain. Bydd yn heriol, ac yn anhygoel.”

Back

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA