Dull Newydd o Gofio - Lansio Prosiect yn y Pierhead

Ddydd Mawrth 11 Tachwedd am 9.00am, bydd prosiect mawr newydd a ariennir gan y Loteri – prosiect Cymru dros Heddwch – yn cael ei lansio yn y Pierhead, adeilad Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Bydd y lansiad yn cael ei gynnal mewn digwyddiad coffa i ddisgyblion ysgol 14-18 oed, gan y Cynulliad Cenedlaethol, a fydd yn gofyn i bobl ifanc feddwl am effaith y Rhyfel Byd Cyntaf yng Nghymru a'r tu hwnt.

Dros bedair blynedd, bydd prosiect Cymru dros Heddwch yn edrych ar sut mae Cymru wedi cyfrannu at yr ymgais i sicrhau heddwch yn ystod y can mlynedd ers y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri wedi dyfarnu grant o £918,000 i Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru a'i sefydliadau partner, sy'n cynnwys Urdd Gobaith Cymru, y Llyfrgell Genedlaethol a'r Amgueddfa Genedlaethol.

Gan ddefnyddio 1914 fel man cychwyn, bydd y prosiect yn edrych ar ddisgrifiadau personol 'penseiri heddwch' nodedig o Gymru yn ystod y ganrif ddiwethaf, gan gynnwys gwleidyddion, arweinwyr cymunedol, cerddorion, beirdd, heddychwyr a gwrthwynebwyr cydwybodol. Pen llanw'r prosiect fydd arddangosfa deithiol o ganfyddiadau'r prosiect.

Dywedodd Martin Pollard, Prif Weithredwr Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru:
"Yn y digwyddiad lansio hwn, byddwn yn gosod sylfeini ein gwaith - gyda chyfleoedd i bobl ifanc drafod y Rhyfel Byd Cyntaf, ac i drafod beth mae heddwch yn ei olygu iddyn nhw heddiw. Mae prosiect cyfan Cymru dros Heddwch yn gyfle i godi cwr y llen ar ran o dreftadaeth Cymru sy'n anghyfarwydd i lawer, ac i osod ymgais Cymru i sicrhau heddwch yn rhan o'n hanes cenedlaethol."

Bydd y siaradwyr yn y lansiad yn cynnwys Rosemary Butler AC, Llywydd y Cynulliad; David Melding AC, Dirprwy Lywydd y Cynulliad; Dr Jennifer Mathers, Uwch Ddarlithydd Gwleidyddiaeth Ryngwladol ym Mhrifysgol Aberystwyth; ac Efa Gruffudd Jones, prif weithredwr yr Urdd.


Nodiadau i olygyddion

Cyfweliadau

 • Bydd modd cyfweld â swyddogion Cymraeg a Saesneg yn lansiad y prosiect a thrwy gydol y dydd.
 • Bydd 60 o bobl ifanc rhwng 14 a 18 oed yn cymryd rhan a bydd modd cyfweld â nhw i gael eu barn am goffa a heddwch.

Prosiect Cymru dros Heddwch

Mae'r prosiect wedi ei rannu yn bum prif thema:

 • Straeon y Milwyr – Datgelu Effaith Rhyfel: Digideiddio Llyfrau Cofio cenedlaethol y ddau Ryfel Byd a chynorthwyo pobl i ddatgelu'r straeon sy'n cyd-fynd â'r enwau, gydag arddangosfa deithiol o'r Llyfrau wedi hynny.
 • Y Penseiri Heddwch – Darganfod Hanesion Cudd Cymru: Gweithgareddau sy'n ymwneud â darganfod penseiri heddwch o Gymru, gan gynnwys adnoddau ar-lein, digwyddiadau a dehongliadau artistig i archwilio themâu. Bydd straeon o bwys cenedlaethol yn cael eu cynnwys, er enghraifft Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd.
 • Heddwch yn Awr – Yr Etifeddiaeth Heddiw: Cynnwys pobl mewn trafodaethau am y ffordd mae rhyfel a heddwch wedi dylanwadu ar Gymru heddiw mewn digwyddiadau ffurfiol ac anffurfiol; gan edrych ar agweddau'r cyhoedd heddiw ar heddwch a rhyfel.
 • Cenedlaethau'r Dyfodol – Ysbrydoli Pobl Ifanc drwy Dreftadaeth: Defnyddio treftadaeth heddychlon Cymru fel sail i greu adnoddau addysgu sy'n datblygu sgiliau disgyblion Cymru ac sy'n anelu at ysbrydoli cenhedlaeth newydd i weithio dros ddyfodol heddychlon.
 • Y Stori Gyfan – Arddangosfa Cymru dros Heddwch: Bydd y prif arddangosfa deithiol yn dwyn pob elfen o'r prosiect ynghyd a bydd yn adrodd stori am Gymru a heddwch o 1914 i'r presennol, ac yn cynnwys deunydd amlgyfrwng lleol a chenedlaethol

Partneriaid y Prosiect

Prif bartner y prosiect yw Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru, sef elusen sydd â'r nod o ysbrydoli dysgu a gweithredu ar faterion byd-eang.

Mae'r partneriaid eraill yn cynnwys:

 • Prifysgol Aberystwyth / Sefydliad Coffa David Davies
 • Academi Heddwch Cymru
 • Prifysgol Caerdydd
 • Cymdeithas y Cymod
 • Y Llyfrgell Genedlaethol
 • Yr Amgueddfa Genedlaethol
 • Casgliad y Werin
 • Urdd Gobaith Cymru
 • Cyfnewid UNA

Cronfa Dreftadaeth y Loteri yw'r gronfa noddi treftadaeth fwyaf ym Mhrydain:

 • Mae'n buddsoddi tua £375 miliwn y flwyddyn ar amrywiaeth eang o brosiectau - o amgueddfeydd, parciau a lleoedd hanesyddol i archeoleg, yr amgylchedd naturiol a thraddodiadau diwylliannol.
 • Ers sefydlu'r Loteri ym 1994, mae'r Gronfa wedi cefnogi dros 35,500 o brosiectau ac wedi dyrannu mwy na £5.6 biliwn ledled gwledydd Prydain.
 • Yng Nghymru, mae'r Gronfa wedi buddsoddi mwy na £284 miliwn ac wedi cefnogi dros 2,162 o brosiectau mewn cymunedau lleol ar hyd a lled y wlad.
 • Dilynwch Gronfa Dreftadaeth y Loteri ar Twitter: @HLFCymru

Rhagor o wybodaeth

Martin Pollard, Prif Weithredwr Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru
Ffôn: 29 2082 1053
E-bost: martinpollard@wcia.org.uk

Back

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA